Infolinka: (+420) 315 622 392
„Jsou tři povolání, před nimiž svět odhaluje všechnu svou bídu a ztrácí všechnu svou vážnost: před knězem, lékařem a právníkem. Ale nejubožejší z nich je právník. Ke knězi přichází hříšník pro útěchu, u lékaře hledá člověk naději v uzdravení – ale my advokáti všude narážíme jen na lidskou zášť, nevraživost a hanbu. Co proti nim zmůžeme? Nic“

Honoré de Balzac – Plukovník Chabert

O advokátní kanceláři

JUDr. Petr Zikmund jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. číslem 00779, vykonává advokacii ode dne 1.7.1990, tedy od samého počátku obnovení advokacie jako svobodného povolání zákonem č. 128/1990 Sb.

V rámci dlouhodobého výkonu advokacie uplatňuje zásadu, že právní problémy klientů, jsou v prvé řadě problémy obyčejných lidí, jimž tyto právní problémy způsobují komplikace v jejich běžném každodenním životě. S tímto přístupem se snaží hledat taková právní řešení, která co nejvíce přispějí k řešení těchto lidských problémů, a tím překonat pesimistický závěr klasika uvedený v mottu.

Od roku 1990 až do konce roku 2017 vykonával JUDr. Petr Zikmund advokacii v plném rozsahu, jeho advokátní kanceláří prošlo více advokátních koncipientů, kteří v současnosti sami vykonávají advokacii, nebo působí v jiných justičních složkách.

Od roku 2018 po dosažení důchodového věku JUDr. Petr Zikmund rozsah výkonu advokacie omezil a v současnosti vykonává advokacii jen v užším rozsahu.

Kontakt

JUDr. Petr Zikmund
advokát
Veslařská 3267
276 01 Mělník

Tel/fax:(+420) 315 622 392
Mobil:(+420) 602 423 030
E-mail:

Zobrazit mapu

Právní služby

Od roku 2018 JUDr. Petr Zikmund jako advokát vykonává generální advokátní praxi již v omezeném rozsahu, a poskytuje právní služby v těchto oblastech práva:

- Občanské právo, včetně sepisování občanskoprávních smluv a zastupování v soudním sporném řízení o občanskoprávních nárocích.
- Obchodní právo, včetně sepisování obchodněprávních smluv a zastupování v soudním sporném řízení o obchodněprávních nárocích.
- Právo obchodních korporací a družstev, včetně sepisování právních dokumentů v této oblasti práva.
- Trestní právo, včetně obhajob v trestním řízení.

Dále JUDr. Petr Zikmund jako advokát poskytuje právní služby při paušálním zastupování fyzických a právnických osob včetně obcí, na základě uzavřených smluv o poskytování právní služby.

Další informace pro klienty

CENA POSKYTOVANÝCH PRÁVNÍCH SLUŽEB

JUDr. Petr Zikmund poskytuje právní služby za ceny vycházející z příslušných ustanovení platného znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V rámci plnění zákonné informační povinnosti klientů uvádíme informace o subjektu mimosoudního řízení spotřebitelských sporů, jímž je:

Česká advokátní komora
Národní třída 16
110 00 Praha 1
Email: epodatelna@cak.cz
ID datové schránky: n69admd
www.cak.cz

Potřebné informace pro postup při mimosoudním řešení sporu jsou uvedeny na internetových stránkách České advokátní komory (www.cak.cz) v sekci: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokát JUDr. Petr Zikmund jako správce osobních údajů, které mu budou na základě uzavřené smlouvy klienty poskytnuty, poskytnuté osobní údaje zpracovává v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii v platném znění, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

V rámci informační povinnosti vůči klientům tímto advokát JUDr. Petr Zikmund jako správce osobních údajů, klientům poskytuje základních údaje pro oblast zpracovávání osobních údajů klientů:

Právní základ pro zpracování: Smlouva o poskytování právních služeb.

Účel zpracování: Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem.

Příjemci osobních údajů: Orgány veřejné moci (např. policie, soudy, správní orgány) a další příjemci dle potřeb poskytované právní služby a pokynů klienta.

Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti uzavřené smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta:
- Právo na přístup k osobním údajům včetně práva na získání potvrzení o zpracování osobních údajů.
- Právo na opravu nepřesných nebo nesprávných osobních údajů, nebo na doplnění neúplných osobních údajů.
- Právo na výmaz osobních údajů.
- Právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud by osobní údaje klienta advokát zpracovával nad rámec uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb.
- Právo na přenositelnost osobních údajů.
- Právo vznést námitku v případě, že by advokát osobní údaje klienta zpracovával nad rámec právního základu pro jejich zpracování.

Více informací o právech klientů jsou k dispozici na internetových stránkách České advokátní komory (www.cak.cz) v sekci GDPR a na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v sekci GDPR.